วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของนักวิชาการ
ด้านสื่อและการศึกษา

เป็นเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร
ในด้านสื่อและการศึกษาของชาติ

เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ
ของนักวิชาการไทยและนานาชาติ

เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านสื่อและการศึกษาของชาติ

พันธกิจ

รับสมัครสมาชิกแบบอิสระและอิงกับหน่วยงาน

ร่วมกิจกรรม งานวิชาการ สัมมนาวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ

จัดบริการวิชาการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

มอบรางวัลเกียรติคุณ ให้กับบุคคล หน่วยงาน บทความ ที่มีประสิทธิภาพสูง

จัดทำวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

สรรหาทุนวิจัยจากหน่วยงาน

เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

 • AECT Thailand
 • Microsoft Thailand
 • SWS Group - Sony Broadcast & Professional Authorized Distributor
 • Canon Thailand
 • เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
 • KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • GMI
 • ศิษย์เก่า หลักสูตรปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มจธ.
 • EDS-KMUTT
 • สำนักงาน กสทช.
 • สมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย

เครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

 • AOT : AECT Thailand
 • Canadian Network for Innovation in Education (CNIE)
 • Chinese Association for Educational Technology (CAET)
 • eLearning Africa
 • Indonesian Professional Association of Educational Technology (IPTPI)
 • International Council For Educational Media (ICEM)
 • International Visual Literacy Association (IVLA)
 • Hong Kong Association of Educational Communications and Technology (HKAECT)
 • AECT Thailand
 • Microsoft Thailand
 • SWS Group - Sony Broadcast & Professional Authorized Distributor
 • Canon Thailand
 • เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
 • KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • GMI
 • ศิษย์เก่า หลักสูตรปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มจธ.
 • EDS-KMUTT
 • สำนักงาน กสทช.
 • สมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย
 • Japan Society for Educational Technology (JSET)
 • Korean Society for Educational Technology (KSET)
 • Malaysia Educational Technology Association(META)
 • New England School Library Association (NESLA)
 • Professors of Instructional Design and Technology
 • Society of International Chinese in Educational Technology
 • Taiwan Association of Educational Communications and Technology (TAECT)
 • The Association of Science, Education and Technology (TASET)

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
ที่ตั้ง เลขที่ 5 รามคำแหง 118 แยก 44-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
E-mail : thaiaect@gmail.com 

© 2022 All Rights Reserved.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.