• สมาคมเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการเรียนการสอน งานด้านสื่อสารมวลชน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • สมาคมเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีความร่วมมือกับสมาคมเพื่อการศึกษาและกลุ่มวิชาการด้านสื่ออีกหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้นๆ
  • จากความหลากหลายของสมาชิกและเครือข่ายความร่วมมือในสาขาต่างๆที่มีความคิดและปณิธานที่คล้ายกันในด้านของการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในชาติสมาคม จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจะมีกลุ่มย่อยที่แบ่งตามความสนใจของสมาชิก 12 กลุ่มตามสมาคม AECT สหรัฐอเมริกา เพื่อทำการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะส่งผลทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีกิจกรรมในครือข่ายความร่วมมือ เช่น การจัดงานสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเอกสารวิชาการ วารสารวิชาการ การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติรวมไปถึงการมอบรางวัลแก่สมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นและหรือหน่วยงานที่มีผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
  • สมาชิกของกลุ่มจะประกอบไปด้วย สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกคณะทำงานและสมาชิกสามัญที่สมัครเข้าร่วมในเว็บไซต์และร่วมกิจกรรมต่างๆโดยงบประมาณได้มาจากการสนับสนุนของผู้สนับสนุนหลักรวมถึงการบริจาคของสมาชิกหรือผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา