คณะกรรมการสมาคม

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (นายกสมาคม)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ (อุปนายก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (อุปนายก)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (อุปนายก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ (กรรมการและนายทะเบียน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รําไพ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (กรรมการและปฏิคม)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด (กรรมการและเหรัญญิก)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ (กรรมการและเลขาธิการ)

คณะที่ปรึกษา

 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงษ์  ม.กรุงเทพฯธนบุรี
 • ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร   ม.ไซเบอร์ไทย
 • Assoc Prof.Eugene G Kowch Ph.D   (Canada)
 • Dr.S.K. Bawa   (India)
 • Assoc Prof. Dr.Rozinah Jamaluddin   (Malaysia)
 • Dr. Yoshida Masami  Chiba Univ.  (Japan)
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  ม.เกษมบัณฑิต
 • ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์  ม.เกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์  ม.เกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต  ม.อีสเทิรน์เอเซีย
 • รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต  ม.นอร์ทกรุงเทพฯ
 • รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร  นักวิชาการอิสระ
 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   ม.ขอนแก่น
 • รศ.ดร.สุพิทย์ กาญจนพันธ์   ABAC University
 • รศ.ดร.ฐาปณีย์ ธรรมเมธากุล  ม.ไซเบอร์ไทย
 • ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์   ม.สงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี