ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (นายกสมาคม)

คณะกรรมการสมาคม

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (นายกสมาคม)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ (อุปนายก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (อุปนายก)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (อุปนายก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ (กรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ (กรรมการและนายทะเบียน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รําไพ (กรรมการและประชาสัมพันธ์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (กรรมการและปฏิคม)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด (กรรมการและเหรัญญิก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ (กรรมการและเลขาธิการ)

คณะที่ปรึกษา

 • Prof. Dr. S.K. Bawa   (India)
 • Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar
  Universiti Sains Malaysia (USM),
  Malaysia
 • Prof. Dr. Yoshida Masami  Chiba Univ.  (Japan)
 • Assoc. Prof. Dr. Eugene G Kowch  (Canada)
 • Assoc. Prof. Dr. Rozinah Jamaluddin   (Malaysia)
 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงษ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย
 • รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร  นักวิชาการอิสระ
 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.สุพิทย์ กาญจนพันธ์   Assumption University
 • รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
 • ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี