คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

นายกสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ประธานที่ปรึกษาและ
นายกสมาคมผ่านพ้น

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

อุปนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

อุปนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

เลขาธิการสมาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร คิดการ

ท่านที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรภาครัฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

ยุทธศาสตร์วิชาการ และบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี

ยุทธศาสตร์สื่อสารต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ก้านจักร

ยุทธศาสตร์ไอทีและระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ

สื่อสารภายในและสมาชิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ำ

ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรภาคสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรภาคสังคม

คณะที่ปรึกษา

 

 • Prof. Dr. S.K. Bawa   (India)
 • Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
 • Prof. Dr. Yoshida Masami  Chiba Univ.  (Japan)
 • Assoc. Prof. Dr. Eugene G Kowch  (Canada)
 • Assoc. Prof. Dr. Rozinah Jamaluddin   (Malaysia)
 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงษ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย
 • รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร  นักวิชาการอิสระ
 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.สุพิทย์ กาญจนพันธ์   Assumption University
 • รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
 • ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • : สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • E-mail : thaiaect@gmail.com

Copyright© 2019 ceitnaot.net All Rights Reserved