กิจกรรมในครื่อข่ายความร่วมมือ

การมอบโล่เกียรติคุณ

นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และท่านอุปนายกสมาคมฯ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ได้มีโอกาสมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่
ศ.ดร.โยชิดะ มาซามิ จาก ม.วาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ในวาระที่ท่านมาเยือนประเทศไทย

การฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล

การทำข้อตกลงความร่วมมือ

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทำความร่วมมือกับบริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด (MOU)

      10 เม.ย. 2566   สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมประชุม กับ สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ เพื่อเตรียมจัดงาน “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 2 ” ที่จะจัดในวันที่ 19-20 กค.2566 ซึ่งสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้รับมอบหมายในจัดเสวนาในเรื่อง ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 19 กค. และได้มีกำหนดการที่จะร่วมออกบู้ธแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาอีกมากมาย ท่านใดสนใจเตรียมพบกันได้โปรดติดตามต่อไป

พิธีลงนาม MOU ใน Metaverse ระหว่างสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กับ สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย
———-
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 มีผู้เข้าร่วมในรูปแบบ Avatar จากสมาคมเมตาเวิร์สฯ ,สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารฯ , TCU และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ

Copyright© 2019 ceitnaot.net All Rights Reserved